تشخيص پروفايل های جعلی با Tin eye

دانستن اينكه يك عكس در كدام سايت آپلود شده است، شايد در ابتدای امر جذابيتی بر شما نداشته باشد.ولی وقتی پای شك و ترديد به ميان آيد آنگاه همه چيز به يكباره عوض خواهد شد.
امروزه روز با گسترش شبكه های اجتماعی و در نتيجه افزايش روز افزون كاربران ميليونی آن ها ،يكی از ابتدايی ترين مشكلات ممكن، ايجاد پروفايل های جعلی توسط برخی از كاربران ميباشد.
متاسفانه يا خوشبختانه تعدادی از كاربران در شبكه هايی همچون فيس بوك از عكس هايی برای پروفايل خودشان استفاده ميكنند كه يك كاربر نه چندان با تجربه را دچار شك درباره صحت آن ميكند كه آيا واقعا تصوير همان شخص است يا اينكه از يك عكس ديگر مثلا ازتصوير يك مدل استفاده شده!
يكی از روش هايی كه ميتواند تا حدودی ما را در اين زمينه ياری كند استفاده از سايت tin eye.com ميباشد اين سايت با آپديت ماهيانه و افزودن بطور متوسط بيش از 30 ميليون عكس و تصوير در هرماه در پايگاه اطلاعاتی خود ميتواند كمك بزرگی برای ما باشد.

شروع كار با يك آپلود ساده عكس مورد نظر و يا وارد نمودن لينك آن آغاز ميشود آنگاه ديگر كار را به tin eye  واگذار كنيد پس از چند لحظه كوتاه ليستی از سايت هايی كه آن عكس در آنجا آپلود شده است را نشان خواهد داد. البته اگر پروفايل جعلی بوده باشد وعكس مورد نظر هم متعلق به يك مدل يا بازيگر و يا به هر حال كسی باشد كه در دنيای وب محبوبيتی حتی ناچيز و در سطج يك شهر كوچك هم كسب كرده باشد ولی ما از آن بی خبر بوده باشيم.
tin eye يكی از راه های تشخيص اين چنين پروفايل هايی بود به نظر شما از چه روش های ديگری ميتوان واقعی بودن تصوير يك پروفايل را در فيس بوك و ساير شبكه های اجتماعی تشخيص داد؟